Titulinis
Sutartys (tarpvalstybinės)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Graikijos Respublikos vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR GRAIKIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
SUTARTIS DĖL BENDRADARBIAVIMO
KULTŪROS, ŠVIETIMO IR MOKSLO SRITYSE*
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Graikijos Respublikos Vyriausybė (toliau vadinamos "Susitariančiosiomis Šalimis"),
norėdamos stiprinti bendradarbiavimą kultūros, švietimo, mokslo bei technologijų, visuomenės informavimo priemonių, sporto ir jaunimo gyvenimo srityse,
būdamos įsitikinusios, kad toks bendradarbiavimas padės gerinti abiejų valstybių tarpusavio santykius,
s u s i t a r i a:
 
1 straipsnis
Susitariančiosios Šalys, vadovaudamosi lygiais ir abipusiai naudingais pagrindais, taip pat nepažeisdamos abiejų Šalių įstatymų bei teisės aktų, skatins kultūrinį savo vyriausybinių ir
nevyriausybinių institucijų bendradarbiavimą.
 
2 straipsnis
Susitariančiosios Šalys, nepažeisdamos abiejų Šalių įstatymų bei teisės aktų, skatins steigti antrosios Šalies tautines kultūros ar švietimo draugijas bei prisidės prie jų veiklos.
 
3 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins tiesioginį aukštųjų mokyklų ir mokslo įstaigų bendradarbiavimą, akademinės visuomenės mainus.
 
Abi Šalys sudarys sąlygas dėstytojams ir specialistams dalyvauti jų teritorijoje vykstančiuose tarptautiniuose simpoziumuose bei konferencijose.
 
4 straipsnis
Susitariančiosios Šalys pagal abipusius susitarimus ir galimybes skirs stipendijas studijoms ir tyrimams antrosios Šalies mokslo ir studijų įstaigose.
 
5 straipsnis
Susitariančiosios Šalys, siekdamos geriau pažinti viena kitos švietimo sistemą, plėtos bendradarbiavimą švietimo srityje, skatins švietimo darbuotojų mainus. Pagal poreikį Šalys keisis
mokytojais, dėstytojais, specialistais.
 
Susitariančiosios Šalys skatins moksleivių mainus.
 
6 straipsnis
Susitariančiosios Šalys keisis vadovėliais ir kitomis mokomosiomis knygomis bei pedagogine medžiaga apie abiejų Šalių istoriją, geografiją, kultūrą, ekonominę ir socialinę plėtrą, taip pat jų švietimo įstaigų išleistais mokymo kursais, programomis, metodine medžiaga.
 
7 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins mokytis antrosios šalies kalbos, literatūros ir istorijos.
 
8 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins ir rems abipusiai naudingą bendradarbiavimą teorinių ir taikomųjų mokslų srityse, sudarys sąlygas mokslo ir studijų institucijų bei mokslininkų ir specialistų tiesioginiams ryšiams užmegzti.
 
Siekdamos plėtoti bendradarbiavimą mokslo ir technologijų srityje, Šalys skatins:
1. Mokslininkų ir specialistų komandiruotes, stažuotes ir konsultacijas.
2. Kurti ir įgyvendinti bendrus tyrimų projektus bei programas, keistis duomenimis apie jų rezultatus.
3. Bendrus kursus, mokslines konferencijas, simpoziumus.
4. Mokslinės audiovizualinės medžiagos mainus.
5. Mokslines parodas.
6. Mokslinės literatūros, dokumentų ir informacijos mainus.
Lietuvoje šiuos tikslus įgyvendins Švietimo ir mokslo ministerija, o Graikijoje - Pramonės ministerijos Mokslo ir technologijų generalinis sekretoriatas. Mokslo mainų ir bendriems tyrimo projektams koordinuoti bei įgyvendinti kas dveji metai Šalių sostinėse bus pasirašomi specialūs protokolai. Prieš pasirašydamos protokolą Šalys tuos projektus peržiūrės ir įvertins.
 
9 straipsnis
Susitariančiosios Šalys keisis kultūros ir meno leidiniais.
 
10 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins bendradarbiavimą literatūros, muzikos, teatro ir šokio srityse, rašytojų, solistų, meno ir teatro kolektyvų mainus.
 
11 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins keistis meno ir kitokiomis kultūros parodomis, padės jas organizuoti.
 
12 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins bendradarbiauti kultūros paveldo, muziejininkystės ir archeologijos srityse.
 
Susitariančiosios Šalys plėtos visuomeninių archyvų ir bibliotekų bendradarbiavimą, sudarys sąlygas antrosios Šalies piliečiams naudotis savo Šalies bibliotekomis, archyvais, kitų kultūros ir švietimo institucijų fondais, nepažeidžiant Šalies įstatymų bei teisės aktų.
 
13 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins bendradarbiauti kino meno srityje ir kvies viena kitą dalyvauti jų šalyse rengiamuose tarptautiniuose kino festivaliuose.
 
14 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins bendradarbiauti radijo ir televizijos organizacijas, ypač keistis jų programomis.
 
15 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins bendradarbiauti abiejų šalių jaunimo organizacijas.
 
Susitariančiosios Šalys keisis žiniomis apie jaunimo gyvenimą, dalysis šio darbo patirtimi, siekdamos stiprinti jaunų žmonių ryšius, kurti draugišką atmosferą ir stiprinti taiką.
 
16 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins bendradarbiauti sporto ir kūno kultūros srityse, sieks plėsti tiesioginius sporto organizacijų ryšius. Šio bendradarbiavimo turinį apibrėš minėtos organizacijos.
 
17 straipsnis
Susitariančiosios Šalys keisis informacija ir dokumentais, kad palengvintų kompetentingoms valdžios institucijoms spręsti Šalių aukštųjų mokyklų diplomų, mokslo laipsnių ir vardų pripažinimo bei ekvivalentiškumo klausimą, nepažeidžiant galiojančių įstatymų bei teisės aktų.
 
18 straipsnis
Susitariančiosios Šalys pagal jose galiojančius įstatymus ir teisės aktus saugos antrosios Šalies kūrėjų autorines teises.
 
19 straipsnis
Šiai Sutarčiai įgyvendinti bus steigiamas bendras Lietuvos ir Graikijos komitetas, kuris rinksis pakaitomis Vilniuje ir Atėnuose bendradarbiavimo programoms ir jų vykdymo finansinėms sąlygoms aptarti.
 
Pagal šią sutartį atitinkamos abiejų šalių organizacijos gali sudaryti atskiras jos įgyvendinimo programas, pasirašyti specialias sutartis.
 
20 straipsnis
Šalims susitarus galimos ir kitos veiklos formos, neprieštaraujančios šios Sutarties tikslams.
 
21 straipsnis
Ši Sutartis neprieštarauja Susitariančiųjų Šalių teisėms ir įsipareigojimams, nustatytiems dvišalėse ir daugiašalėse tarptautinėse sutartyse.
 
22 straipsnis
Ši Sutartis įsigalios nuo tos dienos, kai abi Susitariančiosios Šalys diplomatiniais kanalais raštiškai praneš apie atliktas pagal jų įstatymus teisines procedūras, būtinas šiai Sutarčiai įsigalioti. Sutarties pataisymai įsigalios tokia pačia tvarka, kaip ir Sutartis.
 
23 straipsnis
Sutartis galios penkerius metus ir bus automatiškai pratęsiama kiekvienam tolesniam penkerių metų laikotarpiui, kol viena iš Susitariančiųjų Šalių prieš šešis mėnesius diplomatiniais kanalais praneš kitai Susitariančiajai Šaliai nutraukianti Sutartį.
 
Sutartis pasirašyta Atėnuose 1997 m. vasario 24 d. dviem egzemplioriais lietuvių, graikų ir anglų kalbomis. Visi trys tekstai turi vienodą teisinę galią. Kilus nesutarimams dėl šios Sutarties aiškinimo arba taikymo bus vadovaujamasi tekstu anglų kalba.
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VARDU
GRAIKIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VARDU

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas