Titulinis
Kompensavimas
2013-08-27 KM įsakymas Nr. ĮV-622

2013-08-27 įsakymas Nr. ĮV-622

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
Į S A K Y M A S
 
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO Nr. ĮV-157 „DĖL PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
 
2013 m. rugpjūčio 27 d. Nr. ĮV-622
Vilnius
 
1. P a k e i č i u Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-157 „Dėl Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 53-1815; 2012, Nr. 101-5169):

1.1. Išdėstau IV skyriaus pavadinimą taip:
„IV. KOMPENSACIJŲ SKYRIMO PRIORITETAI, DYDŽIAI, JŲ NUSTATYMO KRITERIJAI IR IŠMOKĖJIMAS".

1.2. Išdėstau 18 punktą taip:
„18. Kompensacijos skiriamos ir išmokamos šia tvarka:
18.1. Departamento direktorius, atsižvelgdamas į darbo grupės išvadas, per 10 darbo dienų nuo jų gavimo priima sprendimą išmokėti kompensacijas ar jų neskirti. Apie priimtą sprendimą Departamentas per 5 darbo dienas raštu informuoja prašymus pateikusius valdytojus, nurodydamas sprendimo apskundimo tvarką. Sprendimas dėl kompensacijų, kurios bus išmokėtos iki einamųjų metų pabaigos, įforminamas Departamento direktoriaus įsakymu, kuris kartu su darbo grupės išvadomis ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo priėmimo paskelbiamas Departamento interneto svetainėje;
18.2. kompensacijos valdytojams, kurių prašymus darbo grupė pripažino pagrįstais, tačiau kurioms išmokėti prašymo pateikimo metais nepakako lėšų, išmokamos kitais metais, atsižvelgiant į Departamento kompensavimui gautas lėšas bei į darbo grupės posėdžio, kuriame buvo svarstomi prašymai, protokole nustatytą eiliškumą. Šie valdytojai iki kitų metų kovo 1 dienos Departamentui raštu pateikia patvirtinimą apie tebesantį neišmokėtos kompensacijos poreikį bei apie tai, kad tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidos, kurias prašoma kompensuoti, dar nekompensuotos iš kitų finansavimo šaltinių, taip pat informaciją apie pasikeitusius jų kontaktinius ir banko sąskaitos duomenis. Sprendimas dėl kompensacijų išmokėjimo įforminamas Departamento direktoriaus įsakymu, kuris kartu su darbo grupės išvadomis ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo priėmimo paskelbiamas Departamento interneto svetainėje. Kompensacijos išmokamos iki einamųjų metų pabaigos;
18.3. lėšos, skirtos išmokėti kompensacijas valdytojams, kurių prašymus darbo grupė pripažino pagrįstais, tačiau kuriems prašymo pateikimo metais išmokėti kompensacijas nepakako lėšų, gali sudaryti iki 40 procentų kitais kalendoriniais metais Departamento visų kompensavimui skiriamų lėšų."

2. N u s t a t a u, kad kompensacijos valdytojams, kurių prašymus darbo grupė 2012 metais pripažino pagrįstais, tačiau kurioms išmokėti nepakako lėšų, iki 2013 metų pabaigos išmokamos iš Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2013 metų veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. ĮV-340, priemonei 02-04-01-02-01 „Įgyvendinti Paveldotvarkos programą" skirtų valstybės biudžeto asignavimų.
 
KULTŪROS MINISTRAS                                                ŠARŪNAS BIRUTIS

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas